Regulamin

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 

§ 1 Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, zapewniającego nieodpłatne usługi określone w §5 ust. 3.

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto w Serwisie.

5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.

6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

7. Serwis - oznacza strony internetowe, działające w domenie eventi.pl pod którymi Usługodawca świadczy swoje usługi oraz aplikacje mobilne na platformy iOS i Android o nazwie “Eventi”.

8. Usługodawca - oznacza Eventi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Siarczanogórska 24a, NIP: 6793097657, REGON: 123021001, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494100; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Serwisu.

9. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

10. Konto Partnera - oznacza indywidualny dla każdego Partnera panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Partnera Rejestracji, zapewniającego nieodpłatne usługi określone w §5 ust. 4 i odpłatne usługi określone w §5 ust. 5.

11. Partner - Użytkownik posiadający Konto Partnera.

12. Konto - Konto Użytkownika lub Konto Partnera.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i stron internetowych oraz aplikacji mobilnych udostępnionych na platformach Apple App Store i Google Play, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

5. Za pośrednictwem Serwisu prezentowane są oferty usług, które Użytkownik może kupić od właściwych sprzedawców - Partnerów Serwisu. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów zlecenia/sprzedaży i nie jest stroną tych umów. Użytkownik funkcji „Moje wydarzenia”, po wybraniu polecenia “Przyjmij ofertę” otrzyma dane kontaktowe do wybranego oferenta (Partnera) a oferent otrzyma dane kontaktowe do Użytkownika, umożliwiając wzajemny kontakt w celu ustalenia warunków zlecenia.

6. Realizacja procesów pomiędzy Usługodawcą a Partnerami odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej bez zachowania formy papierowej.

 

§ 3 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Serwis jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

4. W celu założenia Konta w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Użytkownik może dokonać Rejestracji wybierając typ Konta (Konto Użytkownika lub Konto Partnera) poprzez jedną z możliwości:

 • Rejestracja za pośrednictwem Serwisu;
 • Rejestracja za pośrednictwem serwisu internetowego facebook.com;
 • Rejestracja za pośrednictwem serwisu internetowego google.com.

3. W celu Rejestracji określonej w §4 ust. 2 lit. a, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji określonej w §4 ust. 2 lit. a, Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

4. W celu Rejestracji określonej w §4 ust. 2 lit. b-c, Użytkownik powinien posiadać konto odpowiednio w wybranym przez siebie serwisie społecznościowym. Założenie Konta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Serwisu na stronę internetową danego serwisu społecznościowego, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie internetowej danego serwisu społecznościowego i wyrażeniu zgody na autoryzację w Serwisie, Użytkownik z powrotem jest przekierowany na Serwis, gdzie zakładane jest Konto, z odnośnikiem do posiadanego konta w danym serwisie społecznościowym. Nazwa użytkownika do serwisu danego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje Rejestracji oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Usługodawca otrzymuje od danego serwisu następujące dane osobowe Użytkownika (w zależności od ich dostępności): imię i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej (e-mail), zdjęcie profilowe, wiek lub data urodzenia oraz numer telefonu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 • Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi Prowadzenie Konta, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta;
 • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi Prowadzenie Konta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

7. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie po utworzeniu Konta, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta w zależności od typu Konta (Konto Użytkownika lub Konto Partnera).

8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

9. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Serwisie. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika i na rzecz Partnerów posiadających Konto Partnera drogą elektroniczną usługę nieodpłatną: Prowadzenie Konta.

3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

 • Opinie i komentarze;
 • Formularz kontaktowy;
 • Newsletter.

4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nie będących Partnerami drogą elektroniczną usługę nieodpłatną: Moje wydarzenia.

5. Usługodawca świadczy na rzecz Partnerów drogą elektroniczną usługę nieodpłatną: Moduł administracyjny dla Partnerów.

6. Usługodawca świadczy na rzecz Partnerów drogą elektroniczną usługę odpłatną: Pakiet punktów, zgodnie z opisem w ust. 15. Cennik i automatycznie generowane faktury są dostępne na Koncie Partnera w zakładce Pakiety punktów. Płatności są realizowane za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

8. Usługa Prowadzenie Konta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

9. Użytkownik w ramach usługi Prowadzenie Konta ma możliwość w szczególności dostęp do funkcjonalności „Ustawienia konta”:

 • Edycja profilu;
 • Ustawienia powiadomień;
 • Zmiana hasła.

10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta, zgodnie z §12.

11. Usługa Opinie i komentarze, polega na umożliwieniu Użytkownikom przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności usług Partnerów prezentowanych w Serwisie oraz przyznawania Partnerom ocen (w skali 1-5) przez Użytkowników, dla których Ci Partnerzy zrealizowali usługi.

12. Rezygnacja z usługi Opinie i komentarze możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.

13. Usługa Moduł administracyjny dla Partnerów zapewnia m. in.:

- funkcjonalność „Moje usługi” - zarządzanie bazą ofert (dodawanie nowych, edycja, usuwanie) w zakresie oferowanych usług (wizytówka działalności);

- funkcjonalność „Kalendarz” - zarządzanie dostępnością (usługa zintegrowana z Kalendarzem Google);

- funkcjonalność „Moje zlecenia” - dostęp do zapytań klientów (akceptacja – funkcja wymagająca dodatniego salda punktów na Koncie Partnera, odrzucanie) i zrealizowanych zleceń, generowanie faktur do zrealizowanych zleceń, dodawanie terminów do kalendarza;

- funkcjonalność „Raporty” - w zakresie otrzymanych zapytań i zrealizowanych zleceń;

- powiadomienia o nowych zapytaniach i o przyjęciu ofert przez klientów.

14. Rezygnacja z usługi Moduł administracyjny dla Partnerów, możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu oferty usług z Serwisu oraz zaprzestaniu korzystania z funkcjonalności tej usługi.

15. Usługa Pakiet punktów zapewnia Partnerom m. in.:

- możliwość zakupu pakietu punktów poprzez funkcję „Wykup pakiet” – po wybraniu tej funkcji Partner zostaje przekierowany do zewnętrznego systemu płatności;

- możliwość akceptacji zleceń poprzez funkcję „Akceptuj” w zakładce Moje zlecenia – każdorazowe użycie tej funkcji powoduje zmniejszenie salda punktów na Koncie Partnera o jeden punkt.

16. Usługa Moje wydarzenia zapewnia m. in.:

- zarządzanie bazą wydarzeń (tworzenie, edycja, aktywacja, dezaktywacja, usuwanie);

- przeglądanie zaakceptowanych ofert od Partnerów (możliwość przyjęcia bądź odrzucenia);

- powiadomienia o nowych ofertach.

17. Rezygnacja z usługi Moje wydarzenia dla Partnerów, możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu wydarzeń z Serwisu oraz zaprzestaniu korzystania z funkcjonalności tej usługi.

18. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia formularz udostępniony w Serwisie i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

19. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

20. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe i marketingowe od Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

21. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie.

22. Wypełnienie formularza rejestracyjnego usługi Newsletter następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 • d) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

23. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego usługi Newsletter jest równoznaczne z:

 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym usługi Newsletter i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji handlowych i marketingowych.

24. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

26. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 (czternaście) dni.

 

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
 • zamieszczania w ramach korzystania z usług (poza Partnerami i świadczonymi na ich rzecz usługami), o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

 • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu, w szczególności publikację treści w Serwisie.

 

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 10 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 11 Dane osobowe i pliki “Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta.

4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

9. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

10. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

11. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:

 • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 • zbierania danych statystycznych.

12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm “cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie “cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

4. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji w Serwisie przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2015.